Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO CENTRUMDZIECIECEARES.PL

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  3. PODSTAWA, OKRES I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  4. ODBIORCY DANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM.
  5. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  6. TWOJE DANE OSOBOWE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE
  7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
  8. ŚRODKI TECHNICZNE STOSOWANE PRZEZ CENTRUM DZIECIĘCE ARES
  9. INNE

1. Postanowienia ogólne.

1. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) Centrum Dziecięce ARES Adela Botkiewicz z siedzibą w Kielcach, ul. Piaski nad rzeką 2, 25-559 Kielce, NIP: 657 069 68 69, Regon: 290351269, email: centrumdziecieceares.pl
2. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu.
3. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

 

2. Administrator Danych Osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest CENTRUM DZIECIĘCE ARES

 

3. Podstawa, okres i zakres przetwarzania danych osobowych.

1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez CENTRUM DZIECIĘCE ARES za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.
2. CENTUM DZIECIĘCE ARES przetwarza dane osobowe klientów w zakresie:
– adres email,
– imię,
– nazwisko,
– adres zamieszkania,
– nr telefonu,
– nr IP komputera
– adres, na który ma zostać wysłane zamówienie, o ile jest inny niż adres zamieszkania,
– w przypadku, gdy klient chce, aby została wystawiona faktura VAT dokumentująca zakup towaru potrzebne będą również dodatkowe dane: firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza i adres prowadzenia działalności gospodarczej (jeśli faktura ma być wystawiona na firmę), nr NIP.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne do realizacji zamówienia lub świadczenia na rzecz Użytkownika usług za pośrednictwem Sklepu.
4. Podstawą weryfikacji zarejestrowanego Klienta w sklepie CENTRUM DZIECIECE ARES jest adres email podany w trakcie rejestracji oraz indywidualne hasło Klienta. CENTRUM DZIECIĘCE ARES zaleca należyte zabezpieczenie hasła przed dostępem osób nieupoważnionych. W procesie rejestracji klient wybiera hasło, które nie może być krótsze niż 12 znaków oraz nie dłuższe niż 30 znaków; zaleca się by hasło zawierało litery i cyfry lub znaki specjalne.
5. CENTRUM DZIECIĘCE ARES niniejszym informuje, iż nigdy nie żąda podania adresu email i hasła w treści e-mail’a czy też w innym miejscu niż formularz na stronie internetowej.
6. Zabronione jest podawanie danych osobowych o charakterze bezprawnym.

 

4. Prawa osób, których dane dotyczą.

1.Użytkownikowi przysługują prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ponadto, macie Państwo prawo do:

a) żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. CENTRUM DZIECIĘCE ARES dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, CENTRUM DZIECIĘCE ARES może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
b) sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
c) usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a CENTRUM DZIECIĘCE ARES ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
d) ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, CENTRUM DZIECIĘCE ARES wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
e) przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez CENTRUM DZIECIĘCE ARES oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na CENTRUMDZIECIĘCE ARES może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

 

5. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu.
2. W przypadku, gdy Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie z usługi newsletter, jego dane są wykorzystywane w celu realizacji usługi newsletter (przesyłania zamówionych wiadomości o charakterze reklamowym na podane adresy e-mail lub numery telefonów). Każdy użytkownik usługi ma możliwość w każdej chwili dokonania zmiany bądź usunięcia podanego adresu email przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika dostępnego w newsletterze przesyłanym na adres e-mail lub wysłanie wiadomości do CENTRUM DZIECIĘCE ARES na adres: centrumdziecieceares@gmail.com.
3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, CENTRUM DZIECIĘCE ARES może przetwarzać dane osobowe Klientów w celach marketingowych. Jeżeli Klient udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.

 

6. Twoje dane osobowe zbierane automatycznie.

1. Pliki Cookies („ciasteczka”), są to niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, tablecie czy smartfonie – w zależności jakiego urządzenie korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy).

Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

2. centrumdziecieceares.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
a) identyfikacji zalogowanych w sklepie internetowych i pokazywania, że są zalogowani;

b) zapamiętywania zawartości Twojego koszyka

c) zapamiętywania Twoich preferencji wyświetlania centrumdziecieceares.pl

d) tworzenie statystyk i raportów oglądalności sklepu internetowego

Blokowanie plików cookies

W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczeniu na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich instalację odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę. Informację jak to wykonać można znaleźć w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania tych plików pochodzących z centrumdziecieceares.pl nie możemy zagwarantować jej poprawności działania. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do sklepu.

Po zakończeniu odwiedzin witryny centrumdziecieceares.pl można skasować pliki cookies na swoim urządzeniu.
Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

a) Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
b) Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
c) Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
d) Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647


3. Remarketing Google Adwords (cookies)

Administrator może korzystać w Sklepie internetowym z usługi Google Adwords. Narzędzie to pozwala na publikację w Sieci treści reklam Google w oparciu o wcześniejsze wizyty użytkowników na naszej stronie.

W tym celu nasze strony zawierają kod lub etykietę remarketingu, które konfigurują pliki cookies w celu okleślenia rodzaju ogłoszenia, które zostanie wyświetlone dla użytkownika.

Listy remarketingu są przechowywane w bazie danych serwerów Google, w której przechowywane są wszystkie ID plików cookies przypisywanych do każdej listy czy kategorii zainteresowania.

Użytkownik może zablokować używania pliku cookies, na stronie blokującej reklamy Google

Administrator wykorzystuje także plik cookie „Doubleclick”. Plik ten pozwala na udostępnianie reklam zarządzanych poprzez podmioty trzecie („Ad-Servers”). Jest to plik udostępniany przez Google.

 

7. Przekazywanie danych osobowych

CENTRUM DZIECIĘCE ARES. może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom, z którymi ma zawartą umowę współpracy (“Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków SKLEPU INTERNETOWEGO przewidzianych prawem, ochrony praw CENTRUM DZIECIĘCE ARES zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu CENTRUM DZIECIĘCE ARES w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności CENTRUM DZIECIĘCE ARES może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z CENTRUM DZIECIĘCE ARES, umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez CENTRUM DZIECIĘCE ARES,
2. CENTRUM DZIECIĘCE ARES, może przekazać dane organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
3.Dane osobowe Użytkownika będą powierzane przez CENTRUM DZIECIĘCE ARES, w szczególności podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi księgowe, kancelarie prawne, firmy informatyczne, serwis oprogramowania, płatności online – (PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska KRS 0000347935, numer NIP 7792369887 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie.) , firmy świadczące usługi najmu serwerów – (dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, KRS: 0000336780) , chat on-line, bramki sms, firmy świadczące usługi marketingowe.

8. Środki techniczne stosowane przez CENTRUM DZIECIĘCE ARES

CENTRUM DZIECIĘCE ARES zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez CENTRUM DZIECIĘCE ARES i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i CENTRUM DZIECIĘCE ARES

 

9. Inne

1. Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy usługi Newslettera.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych Osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt:z CENTRUM DZIECIĘCE ARES, pod adresem: ul. Piaski nad rzeką 2, 25-559 Kielce lub pod adresem e-mail: centrumdziecieceares.pl
3.Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.
4. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez CENTRUM DZIECIĘCE ARES Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: centrumdziecieceares.pl
5. Polityka znajduje się na stronie centrumdziecieceares.pl oraz w siedzibie, przy ul. Piaski nad rzeką 2, 25-559 Kielce.